Żanna Sładkiewicz

SLADKIEWICZ zdjęcie

Dr hab. nauk humanistycznych, językoznawstwo; profesor UG; absolwentka Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały, związana z Uniwersytetem Gdańskim od 1999 roku; kierownik Katedry Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Założycielka i kierownik Pracowni Badań Nad Rosyjskim Językiem Potocznym, członek Pracowni Badań Nad Socjolingwistycznymi Aspektami Języka; członek Rady Naukowej i zastępca redaktora naczelnego „Studia Rossica Gedanensia”. Opublikowała ponad 70 prac naukowych (w tym pięć pozycji książkowych) z zakresu językoznawstwa rosyjskiego, słowiańskiego, fonetyki, frazeologii, glottodydaktyki, komunikologii, pragmalingwistyki, lingwokulturologii i socjolingwistyki. Obecnie badania skoncentrowane na zagadnieniach pragmatyki komunikacji i dyskursologii, ściślej: dyskursu politycznego, medialnego, satyrycznego; metaforyki politycznej, komunikacji masowej, perswazji językowej. Autorka monografii Политический фельетон в свете теории речевого воздействия (Gdańsk 2013). Współautorka podręcznika akademickiego: Ćwiczenia z fonetyki języka rosyjskiego dla początkujących (Gdańsk 2014), współautorka i współredaktorka kilku monografii zbiorowych Publikuje w języku polskim i rosyjskim m.in. na łamach pism „Przegląd Rusycystyczny”, „Opcje”, „Polilog. Studia Neofilologiczne”, „Rossica Olomucensia”, „Studia Rossica Gedanensia”, „Семиозис и культура”, „Слово.ру. Балтийский акцент”, „Человек. Культура. Образование”.

;