Wawrzyniec Popiel-Machnicki

Wawrzyniec Popiel-Machnicki 001

Dr hab., prof. UAM, urodzony w Poznaniu w 1966 roku. Absolwent Instytutu Filologii Rosyjskiej UAM, zatrudniony w tej jednostce w 1991 roku. W 2009 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa i zaczął pełnić funkcję zastępcy Dyrektora Instytutu Filologii Rosyjskiej ds. Nauki. Jest redaktorem naczelnym czasopisma naukowego: „Kultury wschodniosłowiańskie — oblicza i dialog. Rosja — Ukraina — Białoruś” oraz redaktorem naukowym czasopisma „Studia Rossica Posnaniensia”. Od 2005 roku jest członkiem Komisji Slawistycznej Oddziału PAN w Poznaniu. Podstawowa dziedzina badań naukowych to historia literatury rosyjskiej XX i XXI w. ze szczególnym uwzględnieniem aspektu kulturowo-religijnego i problematyki kulturowo-literackich związków polsko-rosyjskich.