Beata Edyta Dworakowska

Dr,  językoznawca, pracuję na stanowisku adiunkta na Uniwersytecie w Białymstoku. Odbyła studia doktoranckie na UMCS w Lublinie, zakończone obroną doktoratu z zakresu translatologii, napisanego pod kierunkiem prof. Romana Lewickiego (2003). Specjalistka w zakresie językoznawstwa konfrontatywnego oraz przekładu. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z gramatyki opisowej, gramatyki kontrastywnej, metodologii przekładu, teorii tłumaczenia, praktyki przekładu, analizy przekładowej tekstów pisanych. Zajmuje się przede wszystkim analizą przekładów tekstów literackich, poetyckich z języka rosyjskiego i na język polski. Członek PTJ.

beatadworakowska@wp.pl