Zoja Nowożenowa

zoja_nowozenowa1Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Katedra Językoznawstwa i Translatoryki Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich Uniwersytetu Gdańskiego. Absolwentka Saratowskiego Państwowego Uniwersytetu im. N. Czernyszewskiego w Saratowie. Była organizatorem i kierownikiem Zakładu Translatoryki i Komunikacji Międzykulturowej w Uniwersytecie Gdańskim i Kierownikiem Zakładu Językoznawstwa Rosyjskiego w Akademii Pomorskiej w Słupsku. Jest autorem licznych recenzji wydawniczych, artykułów w czasopismach naukowych, recenzentem prac doktorskich, wypromowała 5 doktorów. Jest redaktorem i współredaktorem kilku monografii, organizatorem licznych konferencji w tym cyklu konferencji „Tekst jako kultura. Kultura jako tekst” i redaktorem monografii zbiorowych pod tym że tytułem. Autorka ponad 120 prac naukowych: monografii, (monografia „Русское глагольное предложение: структура и семантика” wyd. 2 Moskwa, 2016); rozdziałów w monografiach, licznych artykułów w zakresie językoznawstwa porównawczego, składni języka rosyjskiego, stylistyki i dyskursologii, translatoryki,  komunikacji międzykulturowej, metodyki języka rosyjskiego jako obcego.