Informacje o konferencjach

14-15 marca 2019 

Kraków

Złożoność i dyspersja pedagogiki przekładu

Organizator: Konsorcjum do Badań nad Edukacją Tłumaczy (CTER)

Drugi Kongres CTER będzie okazją do refleksji nad aktualnym stanem dydaktyki przekładu, a w szczególności skłoni do dyskusji na temat rozmaitych wymiarów złożoności i rozproszenia w tej dziedzinie. Do udziału w Kongresie zapraszamy zarówno przekładoznawców, nauczylieli przekładu, studentów, jak i praktykujących tłumaczy.

Szczegóły

 


16-17 MARCA 2019

Kraków

Groza – przerażenie – terror. Konteksty kulturowe i historyczne

Organizatorzy:  OŚRODEK BADAWCZY FACTA FICTA | FACTA FICTA RESEARCH CENTRE

Groza stanowi użyteczne narzędzie kulturowego oglądu i analizy zjawisk – czy to o charakterze artystycznym, czy naukowym. Problematyka ta ściśle wiąże się z doświadczeniami przerażenia i terroru, funkcjonując więc też w obszarze m.in. historycznym. Pojmowanie grozy odbywa się w oparciu o mechanizmy kulturowe, które tym samym podporządkowują wrażenia określonym typom działań, zdarzeń, etc. Rozmaite będą zatem interpretacje grozy, jej funkcje, sposób oddziaływania, metody jej przedstawiania oraz reprezentacje w ujęciach rozmaitych dyskursów. Biorąc pod uwagę podobne aspekty, zastanowić się warto nad rozległością oraz źródłami grozy, przerażenia i terroru. Dlatego organizatorzy konferencji zapraszają do podjęcia refleksji nad:

 • groza, przerażenie, terror w kulturze i popkulturze (literatura, serial, film, komiks, gry wideo etc.);
 • groza, przerażenie i terror a nowe media;
 • groza, przerażenie i terror w wymiarze historycznym;
 • antropologiczno-kulturowa konceptualizacja fenomenu grozy;
 • psychologia grozy;
 • groza cywilizacji – groza natury;
 • groza wojenna;
 • lęki apokaliptyczne;
 • groza, przerażenie a filozofia i konteksty religijne;
 • groza obcości i monstrualności;
 • zagrożenia współczesności, teorie spiskowe etc.;
 • terror postnowoczesności – nowe technologie, social media, terror medialny;
 • groza i władza;
 • groza nienawiści;

Szczegółowe informacje


11-12 kwietnia 2019

Gdańsk

2nd Postcolonialism, Postcommunism and Postmodernism

Organizatorzy:  Professor Wojciech Owczarski – University of Gdańsk (Poland), Professor Paulo Endo – University of Sao Paulo (Brazil), InMind Support (Poland)

 

We want to examine the notions of postcolonialism, postcommunism and postmodernism as thoroughly as possible, from many perspectives and in variable aspects: in politics, society, psychology, culture, and many more. We also want to devote considerable attention to how these phenomena are represented in artistic practices: in literature, film, theatre or visual arts.

We invite researchers representing various academic disciplines: history, politics, psychology, sociology, anthropology, philosophy, economics, law, literary criticism, theatre studies, film studies, fine arts, memory studies, migration studies, consciousness studies, dream studies, gender studies, postcolonial studies, medical sciences, psychiatry, psychoanalysis, cognitive sciences et al.

Szczegółowe informacje


 

24-26 kwietnia 2019 

Toruń

Comparing e/migrations: Tradition – (Post)memory – Translingualism

Organizatorzy: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 Konferencja naukowa organizowana z okazji jubileuszu 20-lecia Wydziału Filologicznego. Organizatorzy zapraszają  do udziału  wszystkich pracowników naukowych zainteresowanych problematyką migracji oraz (post)pamięci.

9-11 maja 2019

Warszawa

KOBIETY W HISTORII, KULTURZE, LITERATURZE I JĘZYKU: EUROPA ŚRODKOWO-WSCHODNIA

Organizatorzy:  Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Katedra Polonistyki Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego, Katedra Filologii Słowiańskiej Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego, Katedra Historyczno-Kulturowego Dziedzictwa Białorusi Republikańskiego Instytutu Wyższej Szkoły w Mińsku.

 

 

Historia Polski to w znacznej mierze historia mądrych, zdolnych i silnych kobiet, zarówno anonimowych, jak i tych, których nazwiska są dobrze znane w świecie. Listę otwiera Maria Skłodowska-Curie, która zajęła pierwsze miejsce w rankingu 100. najbardziej wpływowych kobiet świata, ale nie wolno nam zapominać i o innych wielkich Polkach: Emilii Plater, Izabeli Czartoryskiej, Marii Konopnickiej czy Irenie Sendlerowej, wszystkich tych, które skutecznie działały w dziedzinie kultury, nauki, polityki i życia społecznego. Odzyskanie przez nasz kraj niepodległości, o którą walczyły także kobiety, zbiegło się w czasie z nadaniem im praw wyborczych na mocy dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego z dnia 28 listopada 1918 r. Niemal w tym samym okresie kobiety uzyskały prawa wyborcze w większości państw Europy Środkowo-Wschodniej. Te wyjątkowe dla Polski i ważne dla statusu kobiet wydarzenia zainspirowały nas do podjęcia refleksji na temat ich roli w kulturze oraz życiu społeczno-politycznym Polski, a także krajów regionu na przestrzeni dziejów.

Celem organizowanej konferencji jest próba zaprezentowania powyższej problematyki w jak najszerszej perspektywie badawczej (wychodzącej poza problematykę polską, a obejmującej cały region Europy Środkowo-Wschodniej) oraz dyskusja o charakterze interdyscyplinarnym, toteż do wzięcia udziału w niej zapraszamy zarówno literaturoznawców, kulturoznawców, językoznawców, jak też historyków, socjologów, politologów oraz przedstawicieli innych dziedzin refleksji humanistycznej.

Sugerujemy podjęcie namysłu nad następującymi kwestiami:

 • Co znaczy „być kobietą”: historia, współczesność, perspektywy.
 • Jak zmieniało się postrzeganie i rola społeczna kobiet?
 • Na czym opiera się kobieca tożsamość i co ją wyznacza?
 • Jakie mity na temat kobiety i kobiecości utrwaliła kultura?
 • Fenomen kobiecości i formy jej konceptualizacji w kulturze i myśli filozoficznej.
 • Kobieta jako autorka i bohaterka dzieła sztuki (twórca kultury).
 • Rola kobiet w życiu społecznym i politycznym państw regionu.
 • Kobieca cielesność i duchowość.
 • (Auto)biograficzność w twórczości kobiet.

Szczegóły


 

16-17 maja 2019

Rzeszów

Język i literatura rosyjska w przestrzeni interkulturowej

Organizator: Instytut Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego

Obrady konferencyjne skupione będą wokół następujących zagadnień:

 1. Historia i współczesność w badaniach literaturoznawczych.
 2. Badania porównawcze w lingwistyce, kulturoznawstwie i komunikacji interkulturowej.
 3. Tradycje i nowe tendencje w nauczaniu języka rosyjskiego jako obcego.
  Szczegóły

 


17-18 maja 2019

Будапешт

 ХXIV Международная научно-практическая конференция

«Современный русский язык: функционирование и проблемы преподавания»

Работа конференции пройдет в следующих секциях:
1.    Вопросы методики преподавания русского языка как иностранного.
2.    Лингвистические исследования и возможности их использования в практике преподавания русского языка как иностранного.
3.    Вопросы литературоведения, лингвокультурологии и художественного перевода.

Анонс заявкаПанельные доклады


 

28 maja 2019

Praga

ПРАЖСКАЯ РУСИСТИКА 2019

Organizator:  Кафедра русистики и лингводидактики, Педагогический факультет, Карлов университет

Целью конференции является установление новых контактов между молодыми исследователями, обмен научными результатами и исследовательским опытом. Конференция не только предоставит участникам
возможность непосредственной коммуникации, но и даст стимул к повышению уровня научно-исследовательской деятельности молодых учёных-русистов.

30-31 maja 2019

Kraków

PL-CALL 2019

Organizowator: Katedrę Cyfrowej Edukacji Językowej, Instytut Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
Szczegóły dotyczące konferencji znajdują się w cyrkularzu konferencyjnym.

6-7 czerwca 2019

Słupsk

WSCHÓD-ZACHÓD: DIALOG JĘZYKÓW I KULTUR

Organizatorzy: Instytut Neofilologii Akademii Pomorskiej w Słupsku

 

As part of the Russian, English and German language forum, we propose intercultural
research issues in the following areas:
1. Literature and Culture of the Russian Emigration.
2. History in the Context of Literature.
3. Text and its Interpretation.
4. New Forms and Genres in Contemporary Literatures.
5. Borderland Literature.
6. Tradition and Modernity in Linguistics.
7. Colour as a Tool for International Communication.
8. Linguistic, Sociolinguistic and Intercultural Text Research.
9.Cross-Cultural Analysis of Rhetoric Figures Used in Non-Literary Language.
10. Problems of Foreign Language Teaching in the Context of Cultural Differences.
11. Forms of Electronic Communication. The Internet.

26-28 czerwca 2019

Olsztyn

Wizerunek/image jako kategoria teorii komunikacji, antropologii kultury i semiotyki tekstu

Organizatorzy:

 • Centrum Badań Europy Wschodniej UWM (Olsztyn)
 • Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM
  (Olsztyn)
  • status, przedmiot i funkcje wizerunku/image’u w kulturze i komunikacji społecznej
  • wizerunek/image jako przedmiot nauk społecznych i humanistycznych
  • wizerunek/image jako element zaprogramowania kulturowego
  • narzędzia kreowania wizerunku w literaturze i mediach masowych (prasie, telewizji, radiu, internecie)
  • wizerunek w komunikacji marketingowej (w szczególności w odniesieniu do takich kategorii jak: marketing, promocja, public relations, branding)
  • fenomenologia, antropologia i socjologia obrazu; ikonizacją semiosfery; eksplozja kultury wizualnej
  • wizerunek — obraz — stereotyp — prestiż — koncept kolektywny
  • funkcje wizerunku w komunikacji publicznej
  • psychologiczne (w szczególności kognitywne) aspekty wizerunku
  • narzędzia i obszary stosowania czarnego PR
  • imagologia — nowa dziedzina wiedzy humanistycznej; imagologia jako dyscyplina akademicka
  • wizerunek/obraz jako element analizy zawartości tekstów
  • dyskursy wizerunkowe: funkcjonowanie, atrybucja, typologia i in.
  • analiza wizerunku (osób, instytucji, marek, gatunków itd.)
  • wizerunki w różnych środowiskach/kontekstach kulturowych
  • społeczne i kulturowe aspekty oddziaływania wizerunku
  • aksjologiczne aspekty wizerunku

Szczegóły


 11-13 września 2019

Poznań

XVI Międzynarodowa Konferencja „Rusycystyka europejska a współczesność”

Organizatorzy:  Instytutu Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Przewiduje się pracę w następujących sekcjach:

 Sekcja I – Językoznawstwo:

Język rosyjski w konfrontacji z innymi językami

Sekcja II – Językoznawstwo:

Innowacje w leksyce współczesnego języka rosyjskiego na przełomie XX i XXI wieku

Sekcja III – Literaturoznawstwo:

Pierwiastek ironiczny w literaturze

Sekcja IV – Komparatystyka literacko-kulturowa:

Rozum w rosyjskiej przestrzeni kulturowej

Sekcja V – Glottodydaktyka:

Paradygmat lingwokulturowy jako determinant w dydaktyce języka rosyjskiego jako obcego

ZAPROSZENIEANKIETAINFO