Informacje o konferencjach

17-18 września 2018

I Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej z cyklu „Lektury dramatu/teatru”

Maski wolności w dramacie i teatrze XX i XXI wieku

Miejsce: Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (CINiBA) w Katowicach

Organizatorzy: Zakład Historii Literatury Rosyjskiej IFW UŚ, Polskie Towarzystwo Rusycystyczne

 

Konferencja ma na celu zaprezentowanie różnorodnych ugruntowanych kulturowo i filozoficznie idei wolności, do których odwołują się dramaturdzy i ludzie teatru XX i XXI wieku. Sympozjum będzie okazją do postawienia pytań o to, jak interesujący nas dramat i teatr sytuują się wobec problematyki szeroko rozumianej wolności, ze szczególnym uwzględnieniem kryzysu tożsamości, który trapi społeczeństwo ponowoczesne. Refleksja naukowa obejmować będzie zagadnienia opisujące wieloaspektowość pojęcia wolności oraz naturalnie występujące w nim antagonizmy i konflikty.

Proponujemy podjęcie następujących zagadnień: dramat/teatr jako wyraz wolności artystycznej; motywy/obrazy wolności w dramacie/teatrze, maski i przestrzenie wolności/zniewolenia w dramacie/teatrze, wolność jako problem w dramacie/teatrze (pytania o to, czym jest wolność?, wolność jako konieczność czy możliwość wyboru? (K. Jaspers, M. Heidegger, J.-P. Sartre), „wolność absurdalna” (A. Camus), „ekspresja indywidualnej wolności” (Z. Bauman), wolność a zniewolenie, formy zniewolenia i granice wolności artystycznej, „wolność do” i „wolność od” (I. Berlin), wolność (w) postaci/postać (w) wolności, wolność w języku/język wolności, poszukiwanie/przekraczanie/dramat wolności) oraz wszelkie inne propozycje badawcze dotyczące odsłon/masek wolności w dramacie/teatrze XX i XXI wieku.

Szczegółowe informacje


20-21 września 2018 roku

Międzynarodowa konferencja

III SOSNOWIECKIE FORUM JĘZYKOZNAWCZE

Miejsce: Sosnowiec, ul. Grota-Roweckiego 5.

Organizatorzy: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

Planowana konferencja naukowa będzie już trzecią edycją zapoczątkowanego we wrześniu 2014 roku forum poświęconego współczesnym badaniom lingwistycznym.

Dyskusja slawistów z kraju i zagranicy umożliwi wymianę doświadczeń badawczych oraz zapoznanie się z kierunkami prac prowadzonych przez rodzime i zagraniczne ośrodki naukowe.

Celem konferencji będzie prezentacja różnorodnych perspektyw badawczych we współczesnym językoznawstwie slawistycznym z uwzględnieniem zarówno tradycyjnych, jak i nowych ujęć metodologicznych. W centrum uwagi znajdą się także zagadnienia nauczania języków słowiańskich jako obcych.

Obrady odbywać się będą w następujących sekcjach:

1. Najnowsze tendencje rozwoju języków słowiańskich.
2. Badania porównawcze w obrębie języków słowiańskich.
3. Językoznawstwo a glottodydaktyka.

Szczegółowe informacje


 

11-13 paździenika 2018 r.

Konferencja naukowa

Peryferie i przekład

Miejsce: Ustroń

Organizatorzy: Zakład Teorii Literatury i Translacji Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego

         Literaturę i sztukę zawsze przyciągały zjawiska peryferyjne (nieeksploatowane lub niedostrzeżone w kulturze), które pod względem poznawczym i estetycznym okazywały się dla artystów szczególnie inspirujące. W ponowoczesnym świecie nie tylko w humanistyce, lecz również w naukach społecznych, ekonomicznych i politycznych, można zaobserwować wzrost zainteresowania peryferyjnością, zjawiskiem będącym jedną z wielu konsekwencji kryzysu wielkich narracji. Dlatego zapraszamy do wspólnej refleksji nad przekładem literackim w kontekście szeroko rozumianej peryferyjności, odnosząc ją do języka, literatury oraz kultury i zjawisk natury estetycznej, społecznej, filozoficznej oraz politycznej.

Proponujemy skoncentrować refleksję o peryferyjności i przekładzie na następujących zagadnieniach:

 • miejsce przekładów z literatur peryferyjnych w sieci przekładów z innych języków
 • peryferyjność języków i literatur, z których i na które się tłumaczy wobec literatur i języków o większym zasięgu
 • literatura tłumaczona i peryferyjne instytucje życia literackiego
 • peryferie jako konstrukt dyskursywny i ich przekład
 • peryferyjność jako temat i element świata przedstawionego w przekładzie
 • przekład peryferyjnych dyskursów literackich (określonych grup społecznych, z uwzględnieniem różnic klasowych, etnicznych, płciowych czy seksualnych, i stosowanych przez nie praktyk dyskursywnych)
 • pogranicza przekładu, przekład eksperymentalny i postprzekład jako zjawisko peryferyjne dla przekładu literackiego
 • peryferyjni autorzy i gatunki literatury tłumaczonej
 • peryferyzacja tłumacza lub autora, kultury źródłowej lub kultury docelowej
 • przekład (wewnątrzjęzykowy i międzyjęzykowy) literatury pisanej w dialekcie/gwarze/regionalnej odmianie języka
 • peryferyjność jako kontekst przekładu, czyli jego obrzeża
 • przekładoznawstwo jako peryferyjna dyscyplina, peryferie przekładoznawstwa

Szczegółowe informacje


1819 października 2018 roku

Konferencja naukowa

PRZESTRZENIE PRZEKŁADU 4

Miejsce:  Sosnowiec, ul. Grota Roweckiego 5.

Organizatorzy: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

        Podobnie jak w ubiegłych latach organizowana przez nas konferencja „Przestrzenie przekładu” będzie okazją do spotkania traduktologów reprezentujących liczne ośrodki w kraju i za granicą. Szerokie ujęcie tematu, zawarte w nazwie konferencji, pozwala na prezentację wyników badań uwzględniających różne podejścia metodologiczne w ujęciu interdyscyplinarnym. Przedmiotem refleksji będą zarówno zagadnienia o charakterze ogólnym, jak też szczegółowe zjawiska analizowane na podstawie przekładów tekstów literackich i specjalistycznych. W bieżącym roku postanowiliśmy utworzyć nową sekcję poświęconą problemowi wielojęzyczności. Nie jest to temat nowy, niemniej nadal cieszy się dużą popularnością. Interesuje nas tu wielojęzyczność ujmowana szeroko, nie tylko w sensie różnorodności języków, ale również wielojęzyczność związana z mnogością kodów, głosów własnych i cudzych — obecnych w tekście literackim.

Wyrażamy przekonanie, że takie podejście pozwoli na uchwycenie różnorodności kontekstów tematycznych i rejestrów, w obrębie których poruszają się współcześni badacze przekładu.

Obrady odbywać będą się w następujących sekcjach:

 1. Przekład – zagadnienia ogólne
 2. Przekład specjalistyczny
 3. Przekład ustny i audiowizualny
 4. Przekład artystyczny
 5. Tłumacz i jego dzieło
 6. Badania konfrontatywne a badania przekładowe
 7. Dydaktyka przekładu
 8. Wielojęzyczność a przekład
 9. Studenci o przekładzie

Szczegółowe informacje