Informacje o konferencjach

 


17-18 maja 2018 r.

Międzynarodowa konferencja naukowa

Język rosyjski: glottodydaktyka i dydaktyka tłumaczenia

Miejsce: Warszawa, Instytut Lingwistyki Stosowanej UW,  Instytut Rusycystyki UW

Konferencja podzielona jest na cztery sekcje:

  1. Dydaktyka tłumaczenia

Obrady w tej sekcji będą okazją do wymiany doświadczeń w zakresie nauczania tłumaczenia pisemnego, ustnego i audiowizualnego z języka rosyjskiego i na rosyjski. Proponowana tematyka wystąpień obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • ogólna dydaktyka tłumaczenia,
 • nauczanie tłumaczenia tekstów specjalistycznych,
 • przygotowanie do zawodu tłumacza przysięgłego,
 • zastosowanie technologii informacyjnych, w tym programów CAT, Internetu i in.,
 • wykorzystanie tradycyjnych i nowoczesnych mediów w konstruowaniu zadań tłumaczeniowych,
 • aktualne tendencje w dydaktyce uwzględniające bieżące potrzeby rynku tłumaczeń.
  2. Dydaktyka języka rosyjskiego jako obcego w audytorium słowiańskim

W ramach tej sekcji będą rozważane kwestie dotyczące nauczania Słowian języka rosyjskiego (ogólnego i specjalistycznego). Proponowana tematyka wystąpień obejmuje takie zagadnienia mające wpływ na proces uczenia się języka rosyjskiego, jak:

 • interferencja międzyjęzykowa,
 • znajomość realiów krajów rosyjskojęzycznych,
 • kulturowa specyfika audytorium słowiańskiego,
 • nowoczesne metody dydaktyczne, np. e-learning, teletandem, tutoring, platformy glottodydaktyczne i in.,
 • nowoczesne programy nauczania i materiały glottodydaktyczne uwzględniające specyfikę języka ojczystego uczących się.
  3. Dydaktyka j. rosyjskiego jako obcego w audytorium
  niesłowiańskim

W ramach tej sekcji będą rozważane kwestie dotyczące nauczania nie-Słowian języka rosyjskiego (ogólnego i specjalistycznego). Proponowana tematyka wystąpień obejmuje takie zagadnienia mające wpływ na proces uczenia się języka rosyjskiego, jak:

 • interferencja międzyjęzykowa,
 • problem różnic i podobieństw kulturowych, społecznych i in.,
 • nowoczesne metody dydaktyczne, np. e-learning, teletandem, tutoring, platformy glottodydaktyczne i in.,
 • nowoczesne programy nauczania i materiały glottodydaktyczne uwzględniające potrzeby i możliwości uczących się.
  4. Język rosyjski na studiach filologicznych, lingwistycznych
  i rosjoznawczych

Podczas obrad tej sekcji refleksji zostaną poddane kwestie nauczania języka rosyjskiego (ogólnego i specjalistycznego) w szkole wyższej, m. in.:

 • glottodydaktyka w warunkach umasowienia kształcenia wyższego,
 • wpływ zmian systemowych w szkolnictwie wyższym na tworzenie programów kształcenia i proces dydaktyczny,
 • optymalizacja kształcenia umiejętności językowych i interkulturowych w zakresie języka rosyjskiego (przykłady dobrych praktyk),
 • akademickie materiały dydaktyczne, w tym leksykografia dydaktyczna,
 • nauczanie teoretycznych przedmiotów językoznawczych i translatorycznych na studiach filologicznych, lingwistycznych i rosjoznawczych.

Szczegółowe informacje


17-19 maja 2018

II Międzynarodowa  Konferencja Naukowa

Знаковые имена современной русской литературы: Евгений Водолазкин

Miejsce: Kraków

Приглашаем Вас принять участие во II Международной научной конференции «Знаковые имена современной русской литературы», которая пройдет в Кракове с 17 по 19 мая 2018 года и будет посвящена творчеству Евгения Водолазкина.

Организатором конференции является кафедра русской литературы ХХ и ХХI веков Института восточнославянской филологии Ягеллонского университета.

Наше приглашение адресовано филологам всех специальностей (например, литературоведам, лингвистам, транслатологам), культурологам, религиоведам, историкам, философам, переводчиками всем, кто хотел бы внести свою лепту в осмысление любого аспекта творческой активности петербургского писателя и ученого.

 

Почетные гости конференции:

Евгений Водолазкин, Россия, Санкт-Петербург

Наталья Иванова, Россия, Москва

Галина Юзефович, Россия, Москва

Марк Липовецкий, США, Боyлдер

 

В программе конференции запланировано проведение авторского вечера Евгения Водолазкина.

Рабочий язык конференции: русский.

Szczegółowe informacje


 

24-25 maja 2018 r.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Adam Mickiewicz i Rosjanie

Miejsce: Warszawa

Cel konferencji: osadzenie postaci i twórczości Adama Mickiewicza w rzeczywistości rosyjskiej XIX wieku ze
szczególnym uwzględnieniem relacji między polskim poetą a Rosjanami oraz obecności
tematyki rosyjskiej w jego spuściźnie.
Bloki tematyczne:
1. Mickiewicz o Rosjanach. Rosjanie o Mickiewiczu.
2. Mickiewicz i Rosjanie – powinowactwa i różnice biograficzne.
3. Mapa rosyjskich szlaków Mickiewicza.
4. Rosja jako temat twórczości Mickiewicza.
5. Twórczość Rosjan w dziele Mickiewicza i utwory Mickiewicza w literaturze rosyjskiej.
6. Portrety Rosjan i Mickiewicza.
7. Recepcja twórczości Mickiewicza w Rosji XIX wieku.
8. Dzieła Mickiewicza pod piórem tłumaczy rosyjskich.
9. Polaków i Rosjan tożsamość etnogenetyczna.
10. Słowiańskie (rosyjska i polska) psychomachie.
11. Polacy i Rosjanie – podobieństwa i różnice według Mickiewicza i „przyjaciół Moskali”.
12. Najnowsze rosyjskie badania mickiewiczologiczne.

Szczegółowe informacje