Informacje o awansach naukowych

UZYSKANE STOPNIE DOKTORA HABILITOWANEGO

ARTUR CZAPIGA

Uzyskany stopień: doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa

Data uzyskania stopnia: 14.12.2017

Jednostka nadająca: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Rzeszowskiego

Recenzenci: dr hab. prof UG Danuta Stanulewicz-Skrzypiec, dr hab. Halina Chodurska, prof. dr hab. Kazimierz Ożóg

Rozprawa habilitacyjna: Leksykalno-pragmatyczne wykładniki aprobaty jako aktu mowy (na materiale języka polskiego, rosyjskiego i angielskiego), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017, 272 ss., ISBN 978-83-7996-420-8.

 

DOROTA CHUDYK

Uzyskany stopień: doktor habilitowany w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo

Data uzyskania stopnia: 11.04.2019

Jednostka nadająca: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Rzeszowskiego

Recenzenci: prof. dr hab. Leonarda Dacewicz (UwB), prof. dr hab. Ewa Komorowska (USz), prof. UWr, dr hab. Andrzej Sitarski, prof. UAM

Rozprawa habilitacyjna:

Na podstawie oceny dorobku oraz cyklu publikacji zatytułowanego: Rosyjskie i polskie konstrukcje komparatywne z nazwą koloru w funkcji podstawy porównania.

 

UZYSKANIE STOPNIA DOKTORA (2018-2019)

DOROTA GŁUSZAK

Wyrazy zapożyczone w publicystyce rosyjskiej pierwszej połowy XVII wieku (na materiale Vesti-Kurantów z lat 1600-1670)

Promotor:  dr hab. Edyta Manasterska-Wiącek, prof. nadzw. UMCS
Recenzenci: dr hab. Lilia Citko, prof. nadzw. Uniw. w Białymstoku; dr hab. Petar Sotirow, prof. nadzw. UMCS
Obrona: 19 lipca 2018 r.

UMCS, Wydział Humanistyczny

https://www.umcs.pl/pl/przewody-doktorskie-recenzje-i-streszczenia,14401.htm

 

MAŁGORZATA KULIKOWSKA

Kategorie czasu i przestrzeni w twórczości Warłama Szałamowa

Promotor:  dr hab. Joanna Tarkowska, prof. nadzw. UMCS

Recenzenci: prof. dr hab. Franciszek Apanowicz, Uniw. Gdański; dr hab. Katarzyna Jastrzębska, UJ

Obrona: 11 lipca 2018 r.

UMCS, Wydział Humanistyczny

https://www.umcs.pl/pl/przewody-doktorskie-recenzje-i-streszczenia,14401.htm

 

 

ARTUR SADECKI

Kognitywne ujęcia kategorii umysłu w prozie Antoniego Czechowa

Promotor: dr hab. Alina Orłowska, prof. UMCS

Recenzenci: dr hab. Magdalena Rembowska-Płuciennik, prof. PAN; dr hab. Anna Jędrzejkiewicz, UW

Obrona: 13 marca 2019 r.

UMCS, Wydział Humanistyczny

https://www.umcs.pl/pl/przewody-doktorskie-recenzje-i-streszczenia,14401.htm